DISCRETE 2010: Symposium on Prospects in the Physics of Discrete Symmetries