Rim v vosprjayi sovremennych russkich poetov (Timur Kibirov i Michail Ajzenberg).