Alexithymia and gastro-intestinal endoscopic outcomes