In situ | Ex situ. L'arte di esporre l'arte: relazioni nel contesto spaziale tra arte e architettura