UV photodissociation dynamics of allyl radical by photofragment translational spectroscopy