Il microbioma associato a Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Dryophthoridae).