Profiling coastal areas through statistical analysis