Densetsu no riraiting: sanshodayu no densetsu ni okeru hyogenhyoshiki no koryu (La riscrittura di una leggenda: interazioni artistiche in Sanshōdayū)