SYNTHESIS OF 2-OXO-5-ETHYL-5-PHENYLOTETRAHYDRO-1,3-OXAZINE