Type 2 diabetes mellitus and testosterone: a meta-analysis study