Ki67 expression and acridine-orange (AO) cell cycle analysis in leukemia.