Laparoscopic excision of posterior gastric wall leiomyoma