Scialoadenite acuta e scialolitiasi. Osservazione clinica.