Formation of nitrotyrosine by methylene blue photosensitized oxidation of tyrosine in the presence of nitrite