Sympathetic skin response evoked by laser skin stimulation.