An improved NMR study of liposomes using 1-Palmitoyl-2-oleoyl sn- glycero - 3 - phosphatidylcholine as model