Criteri di stabilità per reti due-porte attive in presenza di variazioni parametriche