Οὐ τὸ νικᾶν ἀλλὰ τὸ εὖ ἀγωνίζεσθαι. Playing to win or to show off? Itinerant artists performing in unconventional ἀγῶνες in some decrees from Delphi (third to first century BC)”