Sardono W. Kusumo e The Family of Man and the Sea a Venezia