Pomp. l. s. enchirid. D. 1, 2, 2, 10: praemuniret o praemunirent?