Monkey orbitofrontal cortex encodes response choices near feedback time