ΟΑΔΙΣΤΗ Ε ΟΑΛΙΔΙΟΣ (SEG 24, 548; IG XII 9, 249 B 290)