Giant plexiform neurofibroma in neurofibromatosis type 1