Erythropoietin exerts anti-apoptotic effects on rat microglial cells in vitro