Arkivat dhe të drejtat e njeriut: nga instrumentum regni në mjet “pajtimi social”. Funksioni aktiv i arkivistëve në transmetimin e kujtesës