Densità territoriale, densità abitativa: i processi di “densificazione” nei barrios di Caracas