Lessico filosofico dei secoli XVII e XVIII. Sezione latina. Vol I, 2 (aetherius-animositas)