Luoma suo zang 1602 nian shougaoben Minnanhua - Xibanyayu cidian - Zhongguo yu Xifang zaoqi yuyan jiechu 罗马所藏1602年手稿本闽南话——西班牙语词典—中国与西方早期语言接触一例