Mofa Xuetu De Shenqi Huayuan. Zhiwu, Linggan Yu Fangsheng