Autosomal Dominant Retinitis Pigmentosa and Hyperopia.