Mazepa – architekor jevropejs’koï Ukraïny [Mazepa, architetto dell'Ucraina europa]