3. Mura funzionali, porta Mugonia e postierla (775– 560 a.C.)